Σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, ότι η επιχείρησή μας ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ως εξής:

   Τα δεδομένα που συλλέγουμε αφορούν δεδομένα ταυτοποιήσεως, όπως ονοματεπώνυμο, φύλο, ΑΦΜ, επάγγελμα, δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό και δεδομένα που αφορούν τις ποσότητες και τα είδη των προϊόντων που παραγγέλνετε – προμηθεύεστε από την επιχείρησή μας κλπ. Τα ανωτέρω δεδομένα τα συλλέγουμε από εσάς τους ίδιους είτε κατά την έναρξη της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης είτε και μεταγενέστερα.

   Τα δεδομένα που συλλέγουμε κατά τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους κάτωθι σκοπούς: α) την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας, β) τη σύναψη σύμβασης μαζί σας, την εκτέλεσή της και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από αυτήν από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, γ) την εκτέλεση αιτημάτων σας, δ) τη συμμόρφωση της επιχείρησής μας με τις υποχρεώσεις της που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. τη φορολογική νομοθεσία), ε) την επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο υφιστάμενης σύμβασης με σκοπό την ενημέρωσή σας για προϊόντα ή υπηρεσίες που είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε, τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποιήσεώς σας από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και την εξεύρεση των περαιτέρω επιθυμιών ή απαιτήσεών σας, στ) για στατιστικούς σκοπούς και για την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησής μας ή και συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών ή τρίτων.

   Αποδέκτες των δεδομένων που συλλέγουμε είναι η επιχείρησή μας και εταιρείες συνεργαζόμενες με εμάς, όπως π.χ., μεταφορικές εταιρείες.

   Τα δεδομένα που συλλέγουμε τηρούνται, για την περίπτωση σύναψης σύμβασης μαζί σας, έως τη συμπλήρωση του κατά νόμο χρόνου γενικής παραγραφής των αξιώσεων, ήτοι για είκοσι (20) έτη, εκτός αν βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, οπότε ο παραπάνω χρόνος εκτείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση μη κατάρτισης σύμβασης μαζί σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη συλλογή τους, εκτός αν προβλέπεται βραχύτερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης αυτών από το νόμο.

   Σας ενημερώνουμε ότι εσείς δικαιούστε: α) να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η επιχείρησή μας καθώς και την προέλευσή τους, β) να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση αυτών προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η αναγκαιότητα διόρθωσης ή συμπλήρωσης, γ) να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, δ) να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών, ε) να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της επιχείρησής μας, στ) να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των ανωτέρω υπό γ’, δ’ και ε’ αιτημάτων σας, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και τη συνέχιση της συμβάσεως ισοδυναμεί με αυτοδίκαιη εκ μέρους σας καταγγελία της συμβάσεως αυτής. Εξάλλου, η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αίτημά σας για περιορισμό επεξεργασίας ή διαγραφή δεδομένων, εάν τούτο είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη έννομου συμφέροντός της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της. Σας ενημερώνουμε, εξάλλου, ότι σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, έχετε δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

   Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε: α) στην έδρα της επιχείρησής μας (Λεωφ. Βασιλισσης Όλγας 142, Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη), β) τηλεφωνικά στο 2310 840444, γ) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected]. Η επιχείρησή μας θα σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του αιτήματός σας.